ROZLUŹNIANIE WIĘZI

W miarą rozluźniania się więzi międzyludzkich w dużych zbiorowościach sukcesywnie wzrasta stopień prawnych regulacji dotyczących stosunków wewnątrzrodzinnych, a także relacji pomiędzy rodziną a innymi instytucjami społecznymi.Przyjmuje się, iż zakres formalnych regulacji odnoszących się do •sposobu funkcjonowania rodziny może być wskaźnikiem procesu instytucjo­nalizacji rodziny oraz życia społecznego w ogóle (Stasiak, 1975).Należy jednak zauważyć, iż to nie przepisy prawne wymuszają okreś- ‚ lone zachowania rodziców i rodziny jako całości; są one jedynie narzę­dziem umożliwiającym ujednolicone, stosownie do celów i możliwości da­nego społeczeństwa, regulowanie i egzekwowanie praw i powinności człon­ków rodziny.

Hej! Mam na imię Szymon i społeczeństwo jest moją pasją. Dlatego chciałbym zaprosić was do lektury mojego bloga! Jeśli też interesujecie się tematem społeczeństwa to to idealna strona dla Was! Zapraszam!
error: Content is protected !!