This is default featured slide 1 title

PODSTAWOWE RELACJE

Relacje podstawowe, czyli systerootwórcze, zapewniają trwanie i rozwój danego systemu.Zastosowanie kategorii „system społeczny” do opisu i analizy rodzi­ny nie eliminuje poprzednio omawianych kategorii, tj. środowiska, in­stytucji i grupy społecznej – przeciwnie, pozwala na integralne uję­cie

RODZINA JAKO SYSTEM SPOŁECZNY

Określenie „system” Jest konstruktem teoretycznym i choć bywa nad­używane zarówno w języku potocznym, Jak również w języku różnych dys cyplin naukowych, to Jednak w ścisłym znaczeniu wiąże się z metodolo­gią systemową. ZasadnicŁym postulatem tej metodologii jest

ROZLUŹNIANIE WIĘZI

W miarą rozluźniania się więzi międzyludzkich w dużych zbiorowościach sukcesywnie wzrasta stopień prawnych regulacji dotyczących stosunków wewnątrzrodzinnych, a także relacji pomiędzy rodziną a innymi instytucjami społecznymi.Przyjmuje się, iż zakres formalnych regulacji odnoszących się do •sposobu

KWESTIA POMIARU

Z zagadnieniem oceny środowiska wychowawczego wiąże się kwestia je­go pomiaru. V naukach społecznych, głównie w socjologii i pedagogice, można spotkać dwa sposoby podejścia do tego zagadnienia: pierwszy po­lega na dokonywaniu pomiaru ilościowego, drugi – na

WYODRĘBNIONE PRZEZ TEORETYKÓW

Zostało ono wyodrębnione przez teore­tyków ze względu na dostrzeżoną prawidłowość stwierdzającą, Iż środowi­sko Jest jednym z czynników rozwoju osobowości Jednostki* \i istocie rzeczy jest to prawidłowość psychologiczna, przyjmowana na gruncie ok­reślonych psychologicznych teorii rozwoju jednostki;

WYKAZANIE SPECYFIKI

Wykazanie specyfiki socja­lizacji w rodzinie polskiej jest również zadaniem niniejszej rozprawy. Uwaga, jaką poświęcono tu rodzinie okresu pierwotnego, wieków śred­nich oraz czasów intensywnej industrializacji, może wydawać się nad­mierna Jak na potrzeby i rozmiary niniejszej pracy, jednakże

PRZEŁOMOWY MOMENT

Przełomowym momentem w ewolucji rodziny było przejście z epoki fe- udalizmu do kapitalizmu. Czynnikiem zasadniczych przemian społecznych był dokonujący się wówczas na szeroką skalę rozwój przemysłu w licz­nych krajach Europy i Ameryki. Z rozwojem przemysłu

WSZELKIE ZMIANY SPOŁECZNE

Natomiast funkcja socjalizacyjna rodzi­ny wrażliwa jest na wszęlkie zmiany społeczne, czy to w stosunkach pro­dukcji, czy też w formach świadomości społecznej. Poszczególne rodzaje zmian nakładają się na siebie tworząc kompleks przyczynowo-skutkowy, który trudno Jest uporządkować,

ABY ZROZUMIEĆ PROCESY

Wymienione zakresy wiedzy nie są tu traktowane jako hipotezy wymaga­jące weryfikacji w badaniach. Viedza ta jest zresztą wystarczająco uza­sadniona wynikami szerokich badań socjologicznych oraz historycznych.W niniejszej rozprawie spełnia ona rolę ukierunkowującą interpretację wyników przeprowadzonych badań.Toteż aby

WYNIKI BADAŃ

Wyniki badań własnych, czyli opis stanu obecnego, będą porównywane.ze stanem poprzednia, a zwłaszcza z tzw. rodziną tradycyjną z okresu przed- industrialnego. W tym celu zostanie wykorzystana nagromadzona wiedza naukowa o rodzinie, głównie z zakresu socjologii,

Uczelnie wojskowe

Aby móc zacząć karierę w wojsku wystarczy skończyć szkołę ponadgimnazjalną o profilu wojskowym. Szkoły podchorążych oraz podoficerskie kształcą młodych ludzi, na przyszłych oficerów i kaprali. Dodatkowo absolwenci szkół średnich mogą podjąć studia na uczelniach wojskowych.

Szkoły wyższe

Szkoły wyższe są jednostkami organizacyjnymi państwowymi, samorządowymi lub prywatnymi. O tym na jakie studia dostanie się absolwent Liceum czy technikum zależy punktacja z pozytywnie zdanego egzaminu dojrzałości. Uczelnia nie ma prawa robić egzaminu wstępnego uczniom

error: Content is protected !!